Slope - Time is comming...

Time is coming

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slope.com.pl
 
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Slope.
 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia
i informacje zawarte w regulaminie.
 
Sklep internetowy SlopeSklepem, dostępny pod adresem www.slope.com.pl, prowadzony jest przez Slope Sp. z o.o. z siedzibą
w Myślenicach (32-400), ul. Drogowców 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000534744,
NIP: 681-205-92-16, Regon: 360305775, która jest jednocześnie Administratorem danych osobowych.
 
Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem mailowym: slope@slope.com.pl oraz numerem telefonu  515-130-108
 
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki oraz zasady postępowania pomiędzy Sklepem a Klientem w ramach umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu dostępnego pod adresem www.slope.com.pl, jak również procedurę reklamacyjną
 
I. WYMAGANIA TECHNICZNE Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się  Sklep: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Apple Safari, Google Chrome w wersji 3
i wyższej, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie
w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; zainstalowanie wtyczki Adobe Flash Player 9+.
 
II. TOWARY
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź posiadające wyraźnie wskazane w opisie wady.
 
III. CENY
Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto wyrażonymi
w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawa (obecnie 23%). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. 
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub  faktura VAT. Chęć otrzymania faktury VAT przez Klienta winna zostać przez niego wskazana i wiąże się z koniecznością podania numeru NIP/PESEL 
Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.

IV. ZAMÓWIENIA
W celu złożenia zamówienia Klient winien dokonać rejestracji w Serwisie www.slope.com.pl zgodnie z warunkami Regulaminu Serwisu www.slope.com.pl.  
W celu złożenia zamówienia Klient winien zalogować się w Serwisie a następnie przejść do zakładki „Kup produkt. 
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.slope.com.pl 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail, na podany przez Klienta adres e-mail podczas składania zamówienia. 
Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie.  Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku wpływu na konto Sklepu w ciągu jednego tygodnia od dnia jego złożenia. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient informowany jest za pośrednictwem korespondencji e-mail, na podany przez Klienta adres e-mail podczas składania zamówienia 
W przypadku potwierdzenia  przez Sklep przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji zgodnie pkt 2 powyższej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Slope Sp. z o.o. a Klientem.
 
V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. 
Dostawa Produktu dostępna jest na wszystkie kontynenty 
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru
w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 3 do 7 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia)
oraz przewidywany czas dostawy. 
Czas wysyłki, jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach Sklepu, Sklep skontaktuje się z klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej . Koszt wysyłki pokrywa Klient. Całkowity koszt wysyłki podawany jest indywidualnie dla każdego zamówienia podczas jego składania – cena jest obliczana automatycznie przez system operacyjny na podstawie cennika Poczty Polskiej  przy uwzględnieniu wagi i ilości produktów. 

VI. PŁATNOŚCI
W ramach funkcjonowania Sklepu możliwym systemem płatności jest- płatność online poprzez Payu.pl.
- przelew bankowy
- pobranie
 
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą) w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru (wejścia w jego posiadanie) ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, przysyłając na adres stacjonarny lub mailowy Sklepu wypełniony formularz odstąpienia (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie
o odstąpieniu w innej formie oraz kopię dowodu zakupu (ksero lub skan).
Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie do Sklepu, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta. 
Klient ma obowiązek w terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić do Sklepu towar. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Klient powinien zwrócić towar w takim stanie ilościowym i jakościowym, w jakim go  otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością przesyłając go za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej na adres sklepu wraz z dowodem zakupu. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko
i wyłącznie wtedy, gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. 
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztowi dostawy towaru  za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej. Sklep nie zwraca kosztów dostawy wyższych niż określone powyżej. Pieniądze zostaną zwrócone, z zastrzeżeniem ustępu 4,w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu towaru.
 
 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności za odstąpienie od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. 
Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, za które odpowiedzialność ponosi Klient. 
Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania
z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy. 
 
VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE ORAZ PROCEDURA REKLAMACYJNA
Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku –
o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014, poz. 827) Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 
Klient ma prawo zgłosić reklamację w razie jakichkolwiek niezgodności towaru
z umową, w szczególności w razie  niezgodności zawartości otrzymanej przesyłki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia Towaru lub braku jego elementów.  Klient może złożyć reklamację przesyłając na adres Slope Sp. z o.o. (ul. Rynek 23 32-400 Myślenice) wadliwy produkt, dowód zakupu oraz  formularz reklamacji towaru (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) [u10] podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia i dokładnie opisując problem.  W razie uszkodzeń mechanicznych, Klient powinien w miarę możliwości załączyć do formularza zdjęcia Towaru. 
Reklamując Towar, Klient w formularzu reklamacji może wnioskować o:

naprawę Towaru
wymianę towaru na wolny od wad
obniżenie ceny
odstąpienie od umowy 

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności za odstąpienie od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. 
Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich doręczenia. W tym czasie Sklep udzieli Klientowi odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klientowi zostanie wskazany proponowany sposób i tryb postępowania przy jej realizacji.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy. 
 Koszty związane z przesłaniem wadliwego towaru do Sklepu będą zwracane na rachunek bankowy podany w formularzu reklamacyjnym w wysokości odpowiadającej cenom przesyłki kurierskiej Poczty Polskiej. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca pełną kwotę zapłaconą za towar, w przypadku obniżenia ceny towaru, Sklep zwraca różnicę z obniżonej ceny towaru.
Obok procedury reklamacyjnej przedstawionej w niniejszym rozdziale Klient będący Konsumentem może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed właściwymi inspektoratami Inspekcji Handlowej. Więcej informacji Klient znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 
IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 
Sklep realizuje również funkcję pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowań poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych plików cookies  oraz poprzez gromadzenie logów serwera WWW dotyczących logowań Klientów oraz logów serwerowych zapytań  – informacje na temat plików cookies, gromadzenia danych osobowych Klientów oraz pozyskiwania informacji na ich temat znajdują się w polityce prywatności  dostępnej na stronie internetowej sklepu.  
Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 
Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu
i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia w szczególności operatorom pocztowym w celu nadania przesyłki. 
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wgląd, korekta oraz usunięcie danych możliwe są …… 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. 
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. 
Złożenie zamówienia w Sklepie jest prawnie wiążącą ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz oznacza zapoznanie się
z postanowieniami regulaminu i jego akceptację. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014, poz. 827) .